Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Aktualizacja wzoru wniosku o dofinansowanie fazy W dla Programu Gekon

15-06-2015, 11:41

Informujemy, że zaktualizowano część A1 (część odnosząca się do informacji dotyczących pomocy publicznej) oraz część C (część finansowa) wniosku o dofinansowanie fazy W.


Aktualizacja części A1 wynika ze zmian w przepisach regulujących udzielanie pomocy. Związane jest to w szczególności z: przyjęciem krajowego programu pomocy regionalnej (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska), przyjęciem programu pomocy horyzontalnej (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska) oraz zmianą unijnych rozporządzeń dopuszczających pomoc de minimis.


Zmiany w części C wynikają  z uproszczeń wprowadzonych przez NFOŚiGW: obecnie nie ma obowiązku składania niektórych dokumentów formalno-prawnych czy finansowych (jak np. aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy Wnioskodawcy).


Wymagany Biznes Plan został zastąpiony Studium wykonalności, przy czym zakres wymagań w tym zakresie jest zbieżny z pierwotnymi założeniami, ale zaktualizowano założenia dotyczące analizy finansowej. Analiza finansowa może być sporządzona w cenach stałych (stopa dyskonta 4%, poprzednio 5%) bądź w cenach zmiennych (stopa dyskonta 6%, poprzednio 8%). Wprowadzane zmiany dotyczą także aktualizacji zapisów w treści pomocy kontekstowej do wypełniania tabel finansowych (instrukcja) oraz sporządzania Studium wykonalności i aktywnego modelu finansowego.

Szczegółowe informacje: http://www.program-gekon.pl/ii-nabor-wnioskow/