Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Nabór wniosków - II konkurs

Wyniki procedury odwoławczej (2.07.2015)

Poniżej opublikowano listę wniosków po procedurze odwoławczej dla II konkursu w ramach Programu Gekon.

 

Dokumenty

decyzje_ko_na_strone.pdf
decyzje_ko_na_strone.pdf - (25,02 KB) Wyniki procedury odwoławczej

Zwiększenie alokacji na Fazę B+R w ramach II konkursu

NOWE: Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora NCBR oraz Zarządu NFOŚiGW zwiększona została alokacja dla II konkursu w ramach Programu GEKON na dofinansowanie fazy B+R do kwoty 72 mln zł

Podsumowanie naboru wniosków w ramach II konkursu dla Programu Gekon

 
Podsumowanie naboru wniosków w ramach II konkursu dla Programu Gekon.
 
Obszary tematyczne
Liczba wniosków
Efektywność energetyczna i magazynowanie energii
90
Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów
123
Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód
34
Pozyskiwanie energii z czystych źródeł
52
Środowiskowe aspekty pozyskania gazu niekonwencjonalnego
4
Razem
303

Nabór wniosków w ramach II konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
 

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:
1)    Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
2)    Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
3)    Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
4)    Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
5)    Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.


Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych.


Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w II konkursie Programu Gekon wynosi co najmniej:
1)    36* mln zł na fazę badawczo-rozwojową;
2)    160 mln zł na fazę wdrożeniową (ta cześć alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon)
 

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R będzie prowadzony od 9 sierpnia 2014 r. (od godz. 8.00) do 8 września 2014 r. (do godz. 16:00) wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl


Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie
z którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych
www.ncbr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adresy e-mail: lub
*- z możliwością zwiększenia tej kwoty

WAŻNE: Pomoc publiczna w fazie W
W odniesieniu do dofinansowania udzielanego w ramach fazy W, wsparcie na wdrożenie, stanowiące pomoc publiczną, powinno być zgodne z przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej. Warunki dopuszczalności pomocy zostały określone m.in. w następujących aktach prawnych:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 540)

zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 787),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250),

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1).

Wnioskodawca po przeanalizowaniu ww. przepisów powinien we wniosku o dofinansowanie wskazać, w ramach jakiej pomocy występuje o wsparcie.

WAŻNE: Pełna alokacja dla Programu Gekona wynosi 400 mln (z czego 200 mln zł ze środków NCBR i 200 mln zł ze środków NFOŚiGW)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej:
 

Dokumenty

regulamin_gekon_2_konkurs_final.pdf
regulamin_gekon_2_konkurs_final.pdf - (181,21 KB) Regulamin II konkursu Programu Gekon
zalacznik_1_do_regulaminu_program_priorytetowy.pdf
zalacznik_1_do_regulaminu_program_priorytetowy.pdf - (152,04 KB) Załącznik 1 - Program Priorytetowy
zalacznik_2a_do_regulaminu_-_katalog_kosztow_br.pdf
zalacznik_2a_do_regulaminu_-_katalog_kosztow_br.pdf - (83,87 KB) Załącznik 2a - Katalog kosztów kwalifikowanych fazy B+R
zalacznik_2b_do_regulaminu_-_katalog_kosztow_w.pdf
zalacznik_2b_do_regulaminu_-_katalog_kosztow_w.pdf - (33,17 KB) Załącznik 2b - Katalog kosztów kwalifikowanych fazy W
zalacznik_3_do_regulaminu-wniosek_br.pdf
zalacznik_3_do_regulaminu-wniosek_br.pdf - (219,84 KB) Załącznik 3 - Wzór wniosku fazy B+R
zalacznik_4_do_regulaminu_-_wniosek_w-_cz.a_.pdf
zalacznik_4_do_regulaminu_-_wniosek_w-_cz.a_.pdf - (175,07 KB) Załącznik 4 - Wzór wniosku fazy W - część A
zalacznik_4_do_regulaminu_-_wniosek_w-cz.b.pdf
zalacznik_4_do_regulaminu_-_wniosek_w-cz.b.pdf - (106,19 KB) Załącznik 4 - Wzór wniosku fazy W - część B
zalacznik_4_do_regulaminu_-_wniosek_w-cz.c.pdf
zalacznik_4_do_regulaminu_-_wniosek_w-cz.c.pdf - (126,73 KB) Załącznik 4 - Wzór wniosku fazy W - część C
zalacznik_4__do_regulaminu_-wniosek_w-_cz.c_tabele_finansowe.xlsx
zalacznik_4__do_regulaminu_-wniosek_w-_cz.c_tabele_finansowe.xlsx - (54,14 KB) Załącznik 4 - Wzór wniosku fazy W - część C (tabele finansowe)
zalacznik_5_do_regulaminu_-_wykaz_zalacznikow.pdf
zalacznik_5_do_regulaminu_-_wykaz_zalacznikow.pdf - (65,62 KB) Załącznik 5 - Wykaz załączników (niezbędnych dokumentów dla fazy B+R)
zalacznik_6a_do_regulaminu_-kryteria_oceny_wniosku_o_dofinansowanie_fazy_b_r.pdf
zalacznik_6a_do_regulaminu_-kryteria_oceny_wniosku_o_dofinansowanie_fazy_b_r.pdf - (50,09 KB) Załącznik 6a - Kryteria oceny fazy B+R
zalacznik_6b_do_regulaminu_-kryteria_dla_wniosku_o_dofinansowanie_fazy_w.pdf
zalacznik_6b_do_regulaminu_-kryteria_dla_wniosku_o_dofinansowanie_fazy_w.pdf - (40,76 KB) Załącznik 6b - Kryteria oceny fazy W
zalacznik_7a_do_regulaminu_umowa_trojstronna_wielopodmiotowa.pdf
zalacznik_7a_do_regulaminu_umowa_trojstronna_wielopodmiotowa.pdf - (223,38 KB) Załącznik 7a do Regulaminu - umowa trójstronna wielopodmiotowa
zalacznik_7b_do_regulaminu_umowa__trojstronna_jednopodmiotowa.pdf
zalacznik_7b_do_regulaminu_umowa__trojstronna_jednopodmiotowa.pdf - (218,83 KB) Załącznik 7b do Regulaminu - umowa trójstronna jednopodmiotowa
zalacznik_7c_do_regulaminu_umowa_dwustronna_wielopodmiotowa.pdf
zalacznik_7c_do_regulaminu_umowa_dwustronna_wielopodmiotowa.pdf - (218,31 KB) Załącznik 7c do Regulaminu - umowa dwustronna wielopodmiotowa
zalacznik_7d_do_regulaminu_umowa_dwustronna_jednopodmiotowa.pdf
zalacznik_7d_do_regulaminu_umowa_dwustronna_jednopodmiotowa.pdf - (206,99 KB) Załącznik 7d do Regulaminu - umowa dwustronna jednopodmiotowa
zal1_do_zestawienia_formularz_informacji_inna_pomoc_do_zalaczenia_do_regulaminu.pdf
zal1_do_zestawienia_formularz_informacji_inna_pomoc_do_zalaczenia_do_regulaminu.pdf - (139,68 KB) Zał 1. do wykazu załączników (niezbędnych dokumentów dla fazy B+R)
zal2_do_zestawienia__oswiadczenie.pdf
zal2_do_zestawienia__oswiadczenie.pdf - (56,56 KB) Zał 2. do wykazu załączników (niezbędnych dokumentów dla fazy B+R)
zal3_do_zestawienia_oswiadczenie_woli.pdf
zal3_do_zestawienia_oswiadczenie_woli.pdf - (68 KB) Zał 3. do wykazu załączników (niezbędnych dokumentów dla fazy B+R)
zal4_do_zestawienia_oswiadczenie_laczne.pdf
zal4_do_zestawienia_oswiadczenie_laczne.pdf - (56,9 KB) Zał 4. do wykazu załączników (niezbędnych dokumentów dla fazy B+R)
zal5_do_zestawienia_efekt_zachety_elementy.pdf
zal5_do_zestawienia_efekt_zachety_elementy.pdf - (37,54 KB) Zał 5. do wykazu załączników (niezbędnych dokumentów dla fazy B+R)
formularz_oceny_wniosek_br.pdf
formularz_oceny_wniosek_br.pdf - (78,77 KB) Formularz oceny wniosku B+R
formularz_oceny_efekt_ekologiczny.pdf
formularz_oceny_efekt_ekologiczny.pdf - (59,2 KB) Formularz oceny (efekt ekologiczny)