Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Materiały pomocnicze

Poniżej zamieszczono materiały pomocnicze i schematy związane z wdrażaniem Programu Gekon

Dokumenty

poziomy_gotowosci_technologii_28.01.2013.pdf
poziomy_gotowosci_technologii_28.01.2013.pdf - (92,79 KB) Poziomy gotowości technologii
przewodnik_kwalifikowalnosci_kosztow_2014_03_10.pdf
przewodnik_kwalifikowalnosci_kosztow_2014_03_10.pdf - (292,02 KB) Nowy Przewodnik kwalifikowalności kosztów dla fazy B+R (2014)
elementy_umowy_konsorcjum_naukowego_gekon2.pdf
elementy_umowy_konsorcjum_naukowego_gekon2.pdf - (294,49 KB) Minimalny zakres umowy konsorcjum
okreslanie_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf
okreslanie_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf - (45,16 KB) Zasady określania wielkości przedsiębiorstwa
poradnik_-_definicja_msp.pdf
poradnik_-_definicja_msp.pdf - (820,73 KB) poradnik
udzial_przedsiebiorcy_w_fazie_br_01.02.2013.pdf
udzial_przedsiebiorcy_w_fazie_br_01.02.2013.pdf - (28,21 KB) Udział przedsiębiorcy w kosztach fazy B+R (warunek dofinansowania)
obliczenie_wkladu_wlasnego_przedsiebiorcy.pdf
obliczenie_wkladu_wlasnego_przedsiebiorcy.pdf - (30,38 KB) Obliczanie wkładu własnego
wklad_wlasny_udzial_w_kosztach_schemat_12.03.2013_i_konkurs.pdf
wklad_wlasny_udzial_w_kosztach_schemat_12.03.2013_i_konkurs.pdf - (84,9 KB) Zależność pomiędzy obliczeniem wkładu własnego do projektu a warunkiem 20% partycypacji Przedsiębiorcy w kosztach projektu (I Konkurs)
zal._3.2_cz._c_tabele_finansowe_2014.xls
zal._3.2_cz._c_tabele_finansowe_2014.xls - (214,5 KB) Standardowe tabele finansowe stosowane we wnioskach o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW
rozp_de_minimis_1407_2013_pl.pdf
rozp_de_minimis_1407_2013_pl.pdf - (889,08 KB) Rozporządzenie pomoc de minimis
rozporzadzenie_w_sprawie_szczegolowych_warunkow_udzielania_regionalnej_pomocy_publicznej_inwestycyjnej.pdf
rozporzadzenie_w_sprawie_szczegolowych_warunkow_udzielania_regionalnej_pomocy_publicznej_inwestycyjnej.pdf - (732,55 KB) rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej
rozporzadzenie_w_sprawie_szczegolowych_warunkow_udzielania_horyzontalnej_pomocy_publicznej_na_cele_z_zakresu_ochrony.pdf
rozporzadzenie_w_sprawie_szczegolowych_warunkow_udzielania_horyzontalnej_pomocy_publicznej_na_cele_z_zakresu_ochrony.pdf - (737,38 KB) rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony
podzial_ipr_gekon2.pdf
podzial_ipr_gekon2.pdf - (308,1 KB) Podział praw własności intelektualnej

Wyjaśnienia dotyczące załączników do Wniosku wstępnego (dotyczy I Konkursu - 2013 rok)

Do wniosku wstępnego jako załączniki w formie skanów dokumentów dołączane są następujące oświadczenia:
- oświadczenie potwierdzające identyfikację Wnioskodawcy - w sytuacji konsorcjum/grupy podpisywane przez Lidera (Załącznik 1 do Wniosku). Należy w oświadczeniu podać  formułę "w imieniu konsorcjum oświadczam że…"
- oświadczenie o przystąpieniu do konsorcjum/grupy przedsiębiorców (jeśli dotyczy) - podpisywane przez wszystkich członków konsorcjum/grupy przedsiębiorców (brak wzoru)
- oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finasnowanie z innych źródeł oraz niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne -  składane przez  przez każdego konsorcjanta/ członka grupy (Załącznik 1do wykazu dokumentów)


Jeżeli chodzi o oświadczenie nr 3 wynikające z punktu "E. Załączniki" zawarte w formularzu Wniosku wstępnego o dofinansowanie, to samo złożenie wniosku wstępnego traktowane jest jako deklaracja Wnioskodawcy, że zapoznał się z warunkami konkursu i spełnia wymagania formalne.