Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Nabór wniosków Faza W

Szanowni Państwo, informujemy, że:

Wnioskodawcą w Fazie W jest przedsiębiorca, który zrealizował fazę B+R w ramach Programu Gekon. W przypadku realizacji fazy B+R przez konsorcjum, w skąd którego wchodziło kilku przedsiębiorców, każdy z nich może złożyć wniosek na fazę W, przy czym sumaryczne dofinansowanie dla wszystkich takich projektów musi spełniać warunek, określony w ust. II.5.2) Regulaminu I Konkursu o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych: „Dla fazy W wysokość dotacji wynosi do 20 mln zł na projekt lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty dofinansowania fazy B+R.” Kwota dofinansowania projektu w fazie B+R została określona w umowie o finansowanie i realizację fazy B+R dla projektu (więcej)

Aktualizacja Programu Priorytetowego (17.12.2018 r.)

Nabór wniosków do Fazy W

Informujemy o otwarciu naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie fazy wdrożeniowej (fazy W).

Wnioski składane są w  Generatorze Wniosków o dofinansowanie dostępnym pod linkiem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/aktualnosci/

UWAGA:

Nabór dotyczy tylko Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I lub II Konkursów Programu Gekon) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R), przy czym:

I Konkurs: W przypadku, gdy od zakończenia fazy B+R do momentu złożenia wniosku na fazę W upłynęło więcej niż pół roku wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wdrażalności projektu w postaci opinii niezależnej jednostki.

II Konkurs: W przypadku, gdy od zatwierdzenia raportu końcowego z wyników badań fazy B+R do momentu złożenia wniosku na fazę W upłynęło więcej niż pół roku wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wdrażalności projektu w postaci opinii niezależnej jednostki.

W przypadku Wnioskodawców, którzy nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP koniecznym jest także wydrukowanie wniosku i przekazanie wraz z wymaganymi załącznikami do Funduszu w formie papierowej.

Wydruk wersji wniosku przekazanej do NFOŚiGW nie posiada już napisu „wydruk roboczy”, zaś będzie zawierał na pierwszej stronie kod kreskowy oraz na każdej następnej sumę kontrolną.