Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Nabór wniosków - I konkurs

Aktualizacja wzoru wniosku o dofinansowanie fazy W dla Programu Gekon – część A1 oraz część C (15.06.2015)

Informujemy, że zaktualizowano część A1 (część odnosząca się do informacji dotyczących pomocy publicznej) oraz część C (część finansowa) wniosku o dofinansowanie fazy W.


Aktualizacja części A1 wynika ze zmian w przepisach regulujących udzielanie pomocy. Związane jest to w szczególności z: przyjęciem krajowego programu pomocy regionalnej (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska), przyjęciem programu pomocy horyzontalnej (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska) oraz zmianą unijnych rozporządzeń dopuszczających pomoc de minimis.


Zmiany w części C wynikają  z uproszczeń wprowadzonych przez NFOŚiGW: obecnie nie ma obowiązku składania niektórych dokumentów formalno-prawnych czy finansowych (jak np. aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy Wnioskodawcy).


Wymagany Biznes Plan został zastąpiony Studium wykonalności, przy czym zakres wymagań w tym zakresie jest zbieżny z pierwotnymi założeniami, ale zaktualizowano założenia dotyczące analizy finansowej. Analiza finansowa może być sporządzona w cenach stałych (stopa dyskonta 4%, poprzednio 5%) bądź w cenach zmiennych (stopa dyskonta 6%, poprzednio 8%). Wprowadzane zmiany dotyczą także aktualizacji zapisów w treści pomocy kontekstowej do wypełniania tabel finansowych (instrukcja) oraz sporządzania Studium wykonalności i aktywnego modelu finansowego.
 

Dokumenty

zalacznik_5_do_regulaminu_czesc_a1_ze_strony_15.06.2015.pdf
zalacznik_5_do_regulaminu_czesc_a1_ze_strony_15.06.2015.pdf - (198,75 KB) Zaktualizowana część A1

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R (dla wniosków po protestach)

GEKON: Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R

UWAGA: Dotyczy wylącznie wniosków, dla których pozytywnie rozpatrzono protesty!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ogłaszają otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie fazy B+R w I konkursie Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
dla wniosków po pozytywnym rozpatrzeniu protestów


Na podstawie Rozdziału IV i V Regulaminu I konkursu o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych informujemy, że w dniu 17 lutego 2014 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R.

Nabór wniosków zostanie otwarty 17 lutego o godzinie 8.00 i będzie trwał do 19 marca do godziny 16.00.

Do składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R zaproszeni są Wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę wniosków wstępnych na etapie selekcji zgodnie z informacją wskazaną na stronie internetowej: http://program-gekon.pl/listy-rankingowe/, oraz Wnioskodawcy, których wnioski wstępne zostały skierowane do składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R na skutego pozytywnego rozpatrzenia protestów od wyników selekcji, zgodnie z informacją na stronie: http://program-gekon.pl/listy-rankingowe/.

Wnioski przedkładane są jedynie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się przez Redaktora wniosku wstępnego w systemie OSF : https://osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania związane z naborem wniosków można kierować na adresy e-mail: .

(opublikowano 7.02.2014)

Wyniki rozpatrzenia protestów

NOWE: W związku z zatwierdzeniem List projektów po pozytywnie rozpatrzonych projektach, opublikowano harmonogram prezentacji projektów przed panelem ekspertów w podziale na poszczególne obszary tematyczne.
Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce:

http://program-gekon.pl/harmonogram-prezentacji/
 

UWAGA: W zakładce "Listy rankingowe" opublikowano Listy Wniosków  po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny wg kryteriów preselekcji i kryteriów selekcji. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce:

http://program-gekon.pl/listy-rankingowe/

Nabór wniosków w ramach I konkursu na fazę B + R

GEKON: Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

ogłaszają otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie fazy B+R w I konkursie Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

  

Na podstawie Rozdziału IV i V Regulaminu I konkursu o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych informujemy, że w dniu 16 września rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R.

Nabór wniosków zostanie otwarty16 września o godzinie 8.00 i będzie trwał do 16 października do godziny 16.00.

Do składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R zaproszeni są Wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę wniosków wstępnych na etapie selekcji zgodnie z informacją wskazaną na stronach internetowych: http://program-gekon.pl/nabor-wnioskow/ i http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/gekon/aktualnosci/art,2242,i-konkurs-programu-gekon-wyniki-selekcji.html.

Wnioski przedkładane są jedynie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się przez redaktora wniosku wstępnego w systemie OSF : https://osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania związane z naborem wniosków można kierować na adresy e-mail: .

Listy rankingowe (po Panelach ekspertów)

Listy rankingowe (po Panelach ekspertów)

UWAGA: W zakładce „Listy rankingowe” opublikowano Listy rankingowe projektów po etapie selekcji (Panelach ekspertów).
Szczegółowe informacje dostępne pod poniższym linkiem:
http://program-gekon.pl/listy-rankingowe/


WAŻNE: Wszyscy wnioskodawcy, których wnioski podlegały ocenie przez Panele ekspertów zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oraz możliwości i trybie składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R.
 

Harmonogram prezentacji projektów

Poniżej opublikowano harmonogram prezentacji projektów przed panelem ekspertów w podziale na poszczególne obszary tematyczne.

Prezentacje odbędą sie w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie na ulicy Konstruktorskiej 3A w salach 105.

WAŻNE: Prosimy o przybycie 15-20 minut przed wyznaczonym czasem prezentacji.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I MAGAZYNOWANIE ENERGII


Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
213655
23 lipca
8.30
9.15
2
214108
23 lipca
9.15
10.00
3
213082
23 lipca
10.00
10.45
4
213318
23 lipca
10.45
11.30
PRZERWA – 11.30 – 11.45
5
214051
23 lipca
11.45
12.30
6
213217
23 lipca
12.30
13.15
7
214093
23 lipca
13.15
14.00
8
214140
23 lipca
14.00
14.45

NOWATORSKIE METODY OTRZYMYWANIA PALIW, ENERGII I MATERIAŁÓW Z ODPADÓW ORAZ RECYKLINGU ODPADÓW


Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
213102
24 lipca
8.30
9.15
2
213093
24 lipca
9.15
10.00
3
213972
24 lipca
10.00
10.45
Przerwa – 10.45-11.00
4
213310
24 lipca
11.00
11.45
5
213992
24 lipca
11.45
12.30

OCHRONA I RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA WÓD


Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
214483
25 lipca
8.30
9.15
2
213667
25 lipca
9.15
10.00
3
214332
25 lipca
10.00
10.45
Przerwa – 10.45-11.00
4
214143
25 lipca
11.00
11.45
5
214361
25 lipca
11.45
12.30

POZYSKIWANIE ENERGII Z CZYSTYCH ŹRÓDEŁ


Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
214303
25 lipca
8.30
9.15
2
213899
25 lipca
9.15
10.00
3
213403
25 lipca
10.00
10.45
PRZERWA 10.45-11.00
4
213411
25 lipca
11.00
11.45
5
213967
25 lipca
11.45
12.30
6
214290
25 lipca
12.30
13.15
II dzień - 26 lipca
7
214228
26 lipca
8.30
9.15
8
214248
26 lipca
9.15
10.00
9
213398
26 lipca
10.00
10.45
PRZERWA 10.45-11.00
10
214087
26 lipca
11.00
11.45
11
214181
26 lipca
11.45
12.30

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY POZYSKANIA GAZU NIEKONWENCJONALNEGO


Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
213764
26 lipca
12.45
13.30
2
213997
26 lipca
13.30
14.15
3
214136
26 lipca
14.15
15.00

Lista rankingowa dla I konkursu w ramach Programu Gekon

WAŻNE: Poniżej opublikowano zbiorczą Listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dalszego etapu oceny w ramach I konkursu Programu Gekon a także oddzielne listy w podziale na poszczególne obszary.

WAŻNE: W celu uzyskania dostępu do recenzji za pośrednictwem systemu OSF prosimy o przesłanie prośby na adres e-mailowy: gekon@nfosigw.gov.pl, wraz ze wskazaniem numeru ID wniosku, Wnioskodawcy oraz tytułu projektu.

Lista rankingowa Wniosków wstępnych zakwalifikowanych do dalszej oceny, według kryteriów selekcji dla obszaru Efektywność energetyczna i magazynowanie energii w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.


Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213655
6,67
2
214108
6,67
3
213082
6,33
4
213318
6,00
5
214051
5,67
6
213217
5,67
7
214093
5,33
8
214140
5,33

Lista rankingowa Wniosków wstępnych zakwalifikowanych do dalszej oceny, według kryteriów selekcji dla obszaru Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213102
6,33
2
213093
6,00
3
213972
5,67
4
213310
5,67
5
213992
5,33

Lista rankingowa Wniosków wstępnych zakwalifikowanych do dalszej oceny, według kryteriów selekcji dla obszaru Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
214483
6,67
2
213667
6,33
3
214332
6,00
4
214143
5,67
5
214361
5,00

Lista rankingowa Wniosków wstępnych zakwalifikowanych do dalszej oceny, według kryteriów selekcji dla obszaru Pozyskiwanie energii z czystych źródeł w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
214303
6,33
2
213899
6,00
3
213403
6,00
4
213411
5,67
5
213967
5,67
6
214290
5,67
7
214228
5,67
8
214248
5,33
9
213398
5,33
10
214087
5,00
11
214181
5,00

Lista rankingowa Wniosków wstępnych zakwalifikowanych do dalszej oceny, według kryteriów selekcji dla obszaru Środowiskowe aspekty pozyskania gazu niekonwencjonalnego w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213764
6,00
2
213997
6,00
3
214136
5,33

Dokumenty

lista_rankingowa_gekon.pdf
lista_rankingowa_gekon.pdf - (24,32 KB) Lista rankingowa Gekon I konurs

Zakończenie etapu preselekcji dla I konkursu w ramach Programu Gekon

Zakończyła się ocena wniosków zgodnie z kryteriami preselekcji. Po zatwierdzeniu list rankingowych przez Dyrektora Centrum/ Zarząd NFOŚiGW zostaną one umieszczone na stronach internetowych NCBR i NFOŚiGW. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana również w formie pisemnej.
Wnioskodawcy, których  projekty zakwalifikowane zostały do kolejnego etapu oceny zostaną zaproszeni na prezentację projektów na Panelu Ekspertów. (24.06.2013 r.)

Podsumowanie naboru wniosków w ramach I konkursu dla Programu Gekon

W systemie osf zostały umieszczone wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych (15.04.2013 r).
Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, o powodach odrzucenia wniosku zostaną poinformowani pisemnie.

Poniżej zamieszczono tabelę z podsumowaniem naboru wniosków w ramach I konkursu dla Programu Gekon.

Nabór wniosków zakończył się 14 marca o godzinie 23.59 (15.03.2013 r.)

                                     Obszary tematyczne           Liczba wniosków
Efektywność energetyczna i magazynowanie energii                       91
Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów                     125
Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód                       39
Pozyskiwanie energii z czystych źródeł                       98
Środowiskowe aspekty pozyskania gazu niekonwencjonalnego                       13
RAZEM                      366

Poniżej zamieszczono podsumowanie oceny formalnej wniosków (16.04.2013):

Dokumenty

podsumowanie_oceny_formalnej_gekon_16.04.2013.pdf
podsumowanie_oceny_formalnej_gekon_16.04.2013.pdf - (24,57 KB) Podsumowanie oceny formalnej wniosków w ramach I konkursu

Nabór wniosków w ramach I konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają otwarcie I konkursu w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych


Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:
1) Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
2) Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
3) Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
4) Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
5) Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w I konkursie Programu Gekon wynosi 280 mln zł, w tym:
1) na fazę badawczo-rozwojową - 120 mln zł;
2) na fazę wdrożeniową - 160 mln zł (ta cześć alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon)

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony  od 1 marca 2013 r. do 14 marca 2013 r.
(do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: https://osf.opi.org.pl.

UWAGA: nabór wniosków rozpocznie się 1 marca o godzinie 10:00 i zakończy 14 marca o godzinie 24:00

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie
z którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych
www.ncbr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adresy e-mail: lub

Poniżej załączono dokumenty dla I konkursu w ramach Programu Gekon

WAŻNE: W punktach od C.1 do C.13 wniosku wstępnego zwiększono dopuszczalny limit znaków do maksymalnie 1800 w każdym punkcie. (27.02.2013 r.)

WAŻNE: 21.02.2013 r. zamieszczono zaktualizowane wersje Regulaminu konkursu (zmiana dotyczy Rodziału V ust. 2 pkt. 4) oraz Załącznika nr 4 do Regulaminu (zmiana dotyczy pkt. 2.1 oraz tab. 7B).
 

Dokumenty

regulamin_konkursu_gekon_aktualizacja.pdf
regulamin_konkursu_gekon_aktualizacja.pdf - (201,2 KB) Regulamin I konkursu w ramach Programu Gekon
zalacznik_1_do_regulaminu_-_program_priorytetowy_final.pdf
zalacznik_1_do_regulaminu_-_program_priorytetowy_final.pdf - (228,75 KB) Zalącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Program Priorytetowy Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
zalacznik_2a_do_regulaminu.pdf
zalacznik_2a_do_regulaminu.pdf - (63,58 KB) Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursu - Katalog kosztów kwalifikowanych (B+R)
zalacznik_2b_do_regulaminu.pdf
zalacznik_2b_do_regulaminu.pdf - (42,13 KB) Załącznik nr 2b do Regulaminu konkursu - Katalog kosztów kwalifikowanych (W)
zalacznik_3_do_regulaminu_aktualizacja.docx
zalacznik_3_do_regulaminu_aktualizacja.docx - (26,85 KB) Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku wstępnego (zaktualizowany)
zalacznik_4_do_regulaminu_aktualizacja.docx
zalacznik_4_do_regulaminu_aktualizacja.docx - (43,51 KB) Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie fazy B+R
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.a.docx
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.a.docx - (130,98 KB) Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie fazy W - Część A
zalacznik_5_do_regulaminu_cz.a.1.docx
zalacznik_5_do_regulaminu_cz.a.1.docx - (107,44 KB) Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie fazy W - Część A.1 (Pomoc Publiczna)
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.b.docx
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.b.docx - (29,42 KB) Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie fazy W - Część B - (ekologiczno-techniczna)
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.c.docx
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.c.docx - (31,06 KB) Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie fazy W - Część C (finansowa)
zalacznik_6_do_regulaminu-kryteria_wn._wstepny.pdf
zalacznik_6_do_regulaminu-kryteria_wn._wstepny.pdf - (66,88 KB) Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Kryteria oceny wniosku wstępnego
zalacznik_7_do_regulaminu-schemat_oceny.pdf
zalacznik_7_do_regulaminu-schemat_oceny.pdf - (196,86 KB) Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Schemat oceny wniosku wstępnego
zalacznik_8_do_regulaminu-_wytyczne_do_prezentacji.pdf
zalacznik_8_do_regulaminu-_wytyczne_do_prezentacji.pdf - (35,96 KB) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie fazy W - Wytyczne do sporządzania prezentacji (na potrzeby obrony projektu przed panelem ekspertów)
zalacznik_9_do_regulaminu.pdf
zalacznik_9_do_regulaminu.pdf - (75,07 KB) Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu - Wykaz załączników do wniosków oraz dokumentów wymaganych od wnioskodawcy przed podpisaniem umowy B+R
zalacznik_1__do_wniosku.docx
zalacznik_1__do_wniosku.docx - (11,13 KB) Załącznik nr 1 do Wniosku - Oświadczenie potwierdzające identyfikację wnioskodawcy
zalacznik_1_do_wykazu_dokumentow.docx
zalacznik_1_do_wykazu_dokumentow.docx - (14,65 KB) Załącznik nr 1 do Wykazu dokumentów - Oświadczenie
zalacznik_2_do_wykazu_dokumentow.docx
zalacznik_2_do_wykazu_dokumentow.docx - (51,34 KB) Załącznik nr 2 do Wykazu dokumentów - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
zalacznik_3_do_wykazu_dokumentow.docx
zalacznik_3_do_wykazu_dokumentow.docx - (14,61 KB) Załącznik nr 3 do Wykazu dokumentów - Oświadczenie
zalacznik_4_do_wykazu_dokumentow.docx
zalacznik_4_do_wykazu_dokumentow.docx - (39,92 KB) Załącznik nr 4 do Wykazu dokumentów - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
zalacznik_10a_do_regulaminu.pdf
zalacznik_10a_do_regulaminu.pdf - (52,82 KB) Zalącznik nr 10a do Regulaminu konkursu - Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie fazy B+R
zalacznik_10b_do_regulaminu.pdf
zalacznik_10b_do_regulaminu.pdf - (59,79 KB) Zalącznik nr 10b do Regulaminu konkursu - Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie fazy W