Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

 • Oświadczenie należy traktować jako oświadczenie dotyczące nieubiegania się o finansowanie z innych źródeł fazy B+R.

  • Finansowanie zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł, oznacza opłacanie tych samych zadań ze środków pochodzących z budżetu Centrum przeznaczonych na finansowanie innego programu lub przedsięwzięcia realizowanego przez Centrum lub z innych środków publicznych, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W pojęciu finansowania mieści się także posiadanie „roszczenia” do opłacenia tych samych zadań ze środków publicznych, które nie zostały jeszcze przekazane wnioskodawcy/beneficjentowi, np. umowa
  o dofinansowanie, decyzja o przyznaniu środków finansowych, itp.

  • ubieganie się o finansowanie zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł, oznacza – do czasu wydania ostatecznej decyzji
  w sprawie przyznania/odmowy przyznania środków finansowych lub innego rozstrzygnięcia - wnioskowanie o ich przyznanie w innym konkursie, programie lub przedsięwzięciu realizowanym przez Centrum lub konkursie organizowanym przez inną instytucję udzielającą wsparcia  ze środków publicznych. Przez ostateczną decyzję lub rozstrzygnięcie należy rozumieć taką decyzję lub rozstrzygnięcie,
  od którego nie przysługuje żaden regulaminowy lub ustawowy (w tym sądowy) środek odwoławczy/zaskarżenia.

  • złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o treści niezgodnej ze stanem faktycznym lub niezłożenie przedmiotowego oświadczenia, spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie na każdym etapie postępowania konkursowego lub wydanie decyzji o odmowie przyznania środków finansowych.

  Co do zasady na moment składania wniosku wstępnego nie może być mowy o ubieganiu się o dofinansowanie fazy W.
  Wniosek o dofinansowanie fazy W składany jest dopiero po realizacji fazy B+R i uzyskaniu potwierdzenia możliwości do wdrożenia/ możliwości komercjalizacji.
   

 • Zapisy  § 18a  rozporządzenia należy czytać łącznie z warunkami jego obowiązywania:
  „§ 18a. 1. Środki finansowe przekazywane jednostce naukowej na realizację projektu w ramach konsorcjum naukowego stanowią w całości pomoc publiczną dla przedsiębiorcy wchodzącego w skład tego konsorcjum, jeżeli:
  1) prawa majątkowe do wyników badań podstawowych, badań przemysłowych
  lub prac rozwojowych, uzyskanych przez jednostkę naukową w trakcie realizacji projektu, są przekazywane w całości przedsiębiorcy;
  2) udział jednostki naukowej w realizacji projektu ma charakter niezależnej działalności badawczo-rozwojowej, mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów.”
   

 • Tak, przykładowo komercjalizacja może mieć formę sprzedaży licencji.

  Należy jednak zaznaczyć, że taka forma realizacji fazy W musi być zaplanowana i wskazana we wniosku na fazę B+R, a wnioskodawca musi wykazać realne zapotrzebowanie na produkt.

 • Wnioski  w tym obszarze powinny dotyczyć odpadów z katalogu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. Projekt musi spełnić kryterium innowacyjności na poziomie krajowym – innowacyjność może być rozumiana jako innowacyjność produktowa lub procesowa. Należy przy tym pamiętać o wymiernym efekcie ekologicznym.

 • We wniosku w punkcie C8 należy wskazać kierownika projektu oraz najważniejsze osoby, które będą kluczowe dla realizacji fazy B+R. Informacje o tych członkach zespołu powinny być uwzględnione w części C3 Wniosku. W uzasadnieniu kosztów realizacji poszczególnych zadań należy wskazać liczbę osobomiesięcy oraz osób, które będą realizowały dane zadanie.

 • Tak, wkład własny jest również kosztem kwalifikowanym dlatego należy go dokładnie opisać i wycenić, również ze wskazaniem jaki rodzaj wkładu jest przewidziany. Należy pamiętać, że wkład własny można wpisać w kategorię „W”, „A”, „G”, „E” i „Op” z wyłączeniem kategorii „O”

 • Umowa konsorcjum wymagana jest na etapie zawierania umowy o wykonanie i finansowanie projektu.