Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

  • Tak, jeśli Wnioskodawca nie odzyskuje VAT, co potwierdza oświadczeniem składanym wraz z rozliczeniem.

  • Tak, jeśli nie był kupiony ze środków publicznych.

  • Tak, w kosztach ogólnych jako ryczałt.

  • Jednostka naukowa nie może być przedsiębiorcą, zatem dofinansowanie dla tej jednostki na pokrycie części jej kosztów nie będzie stanowić pomocy publicznej.
    Jeżeli koszty, które ponosi jednostka naukowa, nie są kosztami ponoszonymi na rzecz partnera-przedsiębiorcy, wówczas dopuszczalna intensywność dofinansowania  dla tej jednostki wynosi 100%

  • We wniosku wstępnym Wnioskodawca musi skrótowo uwzględnić takie aspekty jak zakładany model biznesowy, w tym prognozę przychodów oraz potencjał komercjalizacji wyników projektu. Kwestie te będą również weryfikowane podczas prezentacji projektu na Panelu ekspertów.

  • Można rozpocząć realizację projektu bezpośrednio po dacie złożenia wniosku wstępnego.

  • Jeśli prototyp zostanie sfinansowany w ramach fazy B+R (tj. w ramach pomocy publicznej na badania i prace rozwojowe), a beneficjent pomocy postanowi go sprzedać, wówczas zwraca uzyskany dochód w części w jakiej projekt był dofinansowany. Podobnie w przypadku komercyjnego wykorzystania takiego prototypu – uzyskane wówczas dochody muszą zostać zwrócone w części w jakiej projekt był dofinansowany.