Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

 • Definicje dotyczące innowacyjności są dostępne w takich źródłach jak np. Podręcznik Oslo – Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (opublikowany na stronach http://www.nauka.gov.pl) lub internetowy słownik pojęć dotyczący innowacji i transferu technologii opublikowany na stronach http://www.pi.gov.pl/parp).

  Ponadto na stronach Programu Gekon zamieszczony jest wykaz Poziomów gotowości technologii http://www.http://program-gekon.pl/materialy-pomocnicze/).

  Na Wnioskodawca spoczywa obowiązek udowodnienia, że planowany produkt/rozwiązanie/usługa jest innowacyjne.

 • Komercjalizacja wyników badań powinna się odbywać na warunkach rynkowych.W przypadku, gdy Wnioskodawca uzasadnia zwiększenie poziomu pomocy publicznej, o którą się ubiega na badania przemysłowe,deklarując rozpowszechnienie wyników projektu – wtedy jest zobowiązany je rozpowszechnić na jeden ze sposobów określonych w art. 31 ust. 4 pkt b) ppkt (iii) Rozporządzenia KE Nr 800/2008 o wyłączeniach blokowych, tj. za pośrednictwem konferencji technicznych lub naukowych lub czasopism naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

 • W przypadku otrzymania dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną, przedsiębiorca realizujący projekt we współpracy z jednostką naukowąw jest uprawniony do udziału we własności wyników projektuw części odpowiadającej części kosztów realizacji projektu przez niego pokrytych. W umowie konsorcjum lub w umowie odrębnie zawartej między konsorcjantami można zastrzec na rzecz przedsiębiorcy prawo pierwszeństwa nabycia pozostałych udziałów we własności wyników projektu, za odpowiednim wynagrodzeniem.

 • Tak.

 • Nie, ale podział praw własności i warunki ich przekazania do wdrożenia muszą zostać określone w umowie konsorcjum.

 • Uruchomienie linii produkcyjnej dla innowacyjnej technologii opracowanej w ramach fazy B+R jest jednym z wariantów realizacji fazy W.

  W takiej sytuacji zaplanowany efekt ekologiczny jest generowany u odbiorców końcowych technologii. Konieczne jest jednak zrealizowanie wcześniej (w ramach Programu Gekon)  fazy B+R. Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych dla fazy W określony jest w Programie Gekon.

 • Faza B+R może trwać maksymalnie 24 miesiące, a faza W maksymalnie 36 miesięcy.