Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

  • Czy kierownikiem projektu musi być osoba zatrudniona w jednostce/firmie będącej Liderem projektu, czy nie ma to znaczenia i kierownikiem projektu może być osoba reprezentująca/zatrudniona u jednego z konsorcjantów? Jakie formy zatrudnienia są dopuszczalne dla osób będących kierownikami projektu? Czy osoba ta musi być zatrudniona w instytucji na podstawie umowy o pracę, czy też dopuszczalne są umowa o dzieło lub umowa zlecenia?

  • Czy w związku z tym, że kierownik projektu może być zatrudniony tylko przez okres trwania projektu, należy utrzymać jego zatrudnienie także w okresie trwałości projektu czyli 5-ciu lat po zakończeniu projektu?

  • Czy rozliczanie się z projektu prowadzi lider konsorcjum, czy też każdy z członków odrębnie?

  • Do wniosku wstępnego trzeba dołączyć skan podpisanych oświadczeń Wnioskodawcy. Kto powinien podpisać te oświadczenia, jeżeli Wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe?

  • W jakiej formie może być wnoszony wkład własny w ramach projektu? Czy jest to możliwe np. w postaci wynagrodzeń pracowników?

  • Czy w odniesieniu do kryterium „Innowacyjność rozwiązania” punkty w ramach tego kryterium będą przyznane zarówno w przypadku, kiedy projekt polega na innowacji produktowej, jak też w przypadku, kiedy obejmuje on jedynie innowację procesową?

  • Czy przedstawienie opinii o innowacyjności wystawionej przez jednostkę naukową/ badawczo-rozwojową będzie uznane za spełnienie kryterium w zakresie innowacyjności rozwiązania?

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    13