Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

 • Nie. Jedynym ograniczeniem jest określony maksymalny czas realizacji fazy B+R (24 miesiące) i fazy W (36 miesięcy)

 • Zgodnie Regulaminem Konkursu rozpoczęcierealizacji projektu w fazie B+R może nastąpić najwcześniej po złożeniu Wniosku wstępnego. Realizację fazy wdrożeniowej można rozpocząć od momentu uzyskania zawiadomienia o zasadniczej zgodności z zasadami pomocy regionalnej.

 • Tak,jako podwykonawstwo, na zasadach rynkowych.

 • Zgodnie z opisanymi w Załączniku I do Rozporządzenia KE Nr 800/2008 o wyłączenia blokowych rodzajami związków pomiędzy przedsiębiorcami, rodzaj zależności przedstawiony w pytaniu kwalifikuje te podmioty jako przedsiębiorstwa partnerskie. W takim przypadku, w celu ustalenia statusu jednego z przedsiębiorstw partnerskich, do jego danych należy dodać taki procent liczby osób zatrudnionych i danych finansowych drugiego  przedsiębiorstwa partnerskiego, który odzwierciedla posiadany przez niego proporcjonalny udział w kapitale pierwszego przedsiębiorstwa (w tym wypadku 50%).

 • Umowa konsorcjum dotycząca podziału praw własności intelektualnej lub praw dostępu do innych rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektów badawczych przez jednostkę naukową i przedsiębiorcę otrzymującego pomoc publicznąpowinna przewidywać podział, który odzwierciedla zaangażowanie (w formie wkładów finansowych lub innych) poszczególnych partnerów w koszty realizacji projektu.


  W przypadku przekazywania na własność lub udostępniania w innej formie (np. licencji) powyższych praw lub innych rezultatów przez jednostkę naukową przedsiębiorcy uczestniczącemu w projekcie, co do zasadyjednostka naukowapowinna otrzymać od przedsiębiorcy wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej tych praw, przy czym wszelki wkład, wniesiony przez przedsiębiorcę na poczet kosztów ponoszonych przez jednostkę naukowąjest odejmowany od kwoty tego wynagrodzenia. Za wszelki wkład rozumiemy także dofinansowanie uzyskanie przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w ramach wspólnie realizowanego projektu, koszty niekwalifikowane ponoszone na cele projektu, a takżeistniejącą i dającą się wycenić wiedzę przedsiębiorcy, np. prawa własności intelektualnej lub know-how,niezbędne do realizacji projektu i wniesione do niegojako wkład rzeczowy.
   

 • Tak.

 • Nie, jednostki naukowe nie mogą zastąpić przedsiębiorcy w zakresie wykonania produktu. Przedsiębiorca może zlecić jedynie prace pomocnicze w tym zakresie.