Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

 • Tak, ale z podziałem na podzadania wykonywane przez każdego z konsorcjantów, aby można było określić poziom przysługującej pomocy publicznej. 

 • Akronim to skrócona  nazwa zgłaszanego projektu, ułatwiającego jego łatwą i szybką identyfikację.

 • Wnioskodawca (w przypadku konsorcjum lub grupy przedsiębiorców – każdy z członków konsorcjum lub grupy) winien wykazać, iż ma odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych działań, posiada potencjał zapewniający prawidłową realizację projektu.

 • Należy scharakteryzować niezbędne wymagania wewnątrz i na zewnątrz organizacji, które warunkują powodzenie projektu. Wymienić niezbędne zasoby oraz środki niematerialne i prawne, które są niezbędne do jego realizacji.
  Należy wskazać przedmiotowy zakres projektu (należy opisać roboty, dostawy, usługi oraz inne niezbędne działania towarzyszące, bezpośrednio/ pośrednio związane z projektem w tym np. niezbędne szkolenia, licencje) oraz w zwięzły sposób powiązać przyjęty zakres realizowanego projektu z jego celami; opisać wybraną technologię.

 • W tym punkcie należy uzasadnić wybór wskazanego poziomu gotowości technologii zgodnie z załączonym wykazem zamieszczonym na stronach internetowych www.ncbr.gov.pl oraz www.program-gekon.gov.pl. Wnioskodawca powinien samodzielnie dokonać oceny poziomu gotowości technologii biorąc pod uwagę konieczne do wykonania prace (badania przemysłowe lub prace rozwojowe) w celu uzyskania produktu, który ma być wynikiem części badawczej i przedmiotem późniejszego wdrożenia. W związku z tym nie należy rozpatrywać poziomu gotowości poszczególnych elementów (technologii), a patrzeć na projekt całościowo.
   

 • Należy ocenić innowacyjność proponowanego rozwiązania w odniesieniu do istniejących rozwiązań w dziedzinie, której dotyczy wniosek w skali kraju i w skali międzynarodowej. Porównać proponowane rozwiązanie względem konkurencyjnych. Pokazać w czym jest lepsze od istniejących i funkcjonujących na rynku. Udowodnić, że produkt będzie atrakcyjny rynkowo. Ocenę należy oprzeć na analizie (własnej) rynku.

 • Obowiązkowe jest określenie planowanego efektu ekologicznego. Należy wskazać szacunkowo wartości redukowanych zanieczyszczeń (przykładowo: zmniejszenie emisji, zwiększenie przeróbki odpadu, poprawienie energochłonności lub wodochłonności). Dane te należy zaprezentować ilościowo i jakościowo. Przedstawić je w możliwie precyzyjny sposób. W tym punkcie konieczne jest również porównanie potencjału w zakresie efektu ekologicznego w stosunku do istniejących, dostępnych technologii.