Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

 • Należy zamieścić opis modelu biznesowego oraz przeprowadzić analizę SWOT, wskazując na mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla projektu.
  Powinny też zostać przedstawione w tym punkcie prognozowane przychody i rentowność projektu (z uwzględnieniem okresu trwałości).
   

  Rentowność projektu może oznaczać  osiąganie nadwyżki przychodów z przedsięwzięcia nad kosztami poniesionymi w celu uzyskania tych przychodów, szczególnie w okresie po zakończeniu realizacji projektu oraz po zakończeniu udzielania wsparcia tj. w wymaganym okresie trwałości.
   

 • Uwaga: pomoc regionalna w tych sektorach gospodarki nie może być udzielona. Odpowiedź „tak” powoduje brak możliwości udzielenia dofinansowania w ramach pomocy regionalnej na fazę W. Należy odpowiedzieć na poszczególne pytania, zaznaczając właściwą odpowiedź „TAK” lub „NIE” biorąc pod uwagę stan na dzień złożenia wniosku.
   

 • Efekt ekologiczny oceniany jest (w danym obszarze) przez trzech ekspertów (oceniających niezależnie od siebie) w następujący sposób:
  - ekspert czyta wszystkie wnioski i porównuje je ze sobą metoda "każdy z każdym"
  - tworzy się w ten sposób mini lista rankingowa wniosków pod względem efektu ekologicznego dla danego obszaru
  - na podstawie mini listy rankingowej ekspert przydziela projektom punkty
  - po przydzieleniu punktów dla każdego wniosku liczona jest średnia arytmetyczna z trzech ocen.

  Na etapie podpisywania umowy dofinansowania fazy W indywidualnie dla każdego projektu określana będzie wielkość efektu ekologicznego, termin jego osiągnięcia, a także sposób i termin jego potwierdzenia.
   

 • Program Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez NFOŚiGW oraz NCBR. Zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW podstawę do przyjmowania, rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, a następnie finansowania projektów  stanowią programy priorytetowe. W celu umożliwienia wykorzystania statutowych środków NFOŚiGW na finansowanie projektów w ramach Programu Gekon Zarząd  i Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziły Program priorytetowy Gekon, tożsamy ze wspólnym programem MCBR/NFOŚiGW. Dlatego też, program priorytetowy dotyczy wyłącznie zasad finansowania ze środków NFOŚiGW. Jako że NFOŚiGW nie może finansować fazy badawczo-rozwojowej dla dużych przedsiębiorstw, dofinansowanie takie zostało w programie priorytetowym wyłączone. Natomiast finansowanie to w całości pochodzić będzie ze środków NCBR, co Program Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych przewiduje.
   

 • Zapis w Regulaminie dotyczący wykorzystania komercyjnego prototypu jest zgodny   z Art. 2 ust 4 lit b) Ustawy o zasadach finansowania nauki: „opracowywanie  prototypów  o  potencjalnym  wykorzystaniu  komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych  i  walidacyjnych  jest  zbyt  kosztowna;  w  przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane  do  celów  komercyjnych,  wszelkie  przychody  uzyskane  z tego  tytułu  należy  odjąć  od  kwoty  kosztów  kwalifikowanych  pomocy publicznej”. Prototyp opracowywany jest w fazie badawczo-rozwojowej i w czasie tej fazy jest finansowany (stanowi wydatek kwalifikowany). Najczęściej w fazie wdrożeniowej na jego podstawie sporządzana jest instalacja docelowa, która już nie nosi znamion prototypu. Prototyp to urządzenie zaprojektowane i zbudowane w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego.


  Intencją oceny kryterium wdrażalności/ potencjału do komercjalizacji projektu jest oszacowanie zapotrzebowania rynkowego i potencjału rynkowego oraz określenie potencjalnych przeszkód i barier związanych z wprowadzeniem na rynek.
   

 • Powyższe zasady były poddane szeroko zakrojonym konsultacjom, zarówno z przedsiębiorcami jak i jednostkami naukowymi oraz firmami konsultingowymi. 
  Model został opracowany zgodnie z sugestiami ww. środowisk.
   

  Należy zauważyć, że w przypadku konsorcjum naukowego oraz grupy przedsiębiorców, każda zmiana jednego z członków konsorcjum lub grupy powoduje zmianę wnioskodawcy.
   

 • Zwracamy uwagę, że w konkursach ogłaszanych przez NCBR nie ma w ogóle możliwości nanoszenia poprawek czy też uzupełniania wniosków. Zastosowana
  w Gekonie procedura jest kompromisem między zasadami dotyczącymi ewentualnego uzupełniania/poprawy wniosków w NCBR i NFOŚiGW. Dopuszczenie tylko jednokrotnego uzupełniania wniosków w fazie B+R jest powszechną zasadą stosowaną przez NFOŚiGW zarówno w programach krajowych jak i dofinansowywanych ze środków zagranicznych.