Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Co należy podać w punkcie C.10 – Zakładany model biznesowy

Co należy zaznaczyć w punkcie C.14 – Projekt dotyczy działalności w sektorach

W jaki sposób przyznawane są punkty za kryterium efektu ekologicznego we wniosku wstępnym.

Jak interpretować niespójność zapisów Regulaminu I konkursu dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych („Regulamin”) i Załącznika nr 1 do Regulaminu Program Priorytetowy GEKON („Program”) zawierających zapisy: w Regulaminie wnioskodawcą może być m.in. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I rozporządzenia Komisji Nr 800/2008 tj. w tej definicji zawiera się również „duży” przedsiębiorca, natomiast w Programie pkt 7.3 Warunki dofinansowania ppkt 6 jest zapis, iż „NFOŚiGW dofinansowuje fazę B+R wyłącznie dla przedsiębiorstw mikro-, małych i średnich w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia 800/2008” czyli z grona potencjalnych beneficjentów usunięty jest „duży” przedsiębiorca? Możliwość ubiegania się „dużego” przedsiębiorcę o środki na B+R została przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.10.2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de mini mis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Rozporządzenie”). Rozporządzenie przywołane jest w podstawach prawnych Regulaminu.

Jak interpretować zapis w Regulaminie w Rozdziale II w pkcie 4 ppkt 1), lit.a) iż „w przypadku gdy prototypy mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie dochody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną”?

Dlaczego wprowadzono warunek określony w Regulaminie w Rozdziale IV pkt 2, iż w ramach jednego konkursu, Wnioskodawca może złożyć tylko jeden Wniosek wstępny w danym obszarze? Taki warunek może rodzić następujące problemy: a.czas oczekiwania na ogłoszenie nowego konkursu w obliczu braku możliwości złożenia więcej niż jednego wniosku, może spowodować wycofanie się inwestora z próby realizacji „dobrego” projektu – innowacyjnego przedsięwzięcia nie można zbytnio przesuwać w czasie, gdyż ze względu na swój charakter przestaje być nowatorskie b.dla instytucji finansujących Program, może okazać się problemem niewykorzystanie puli środków przez wnioskodawców, gdyż po pierwsze lista potencjalnych beneficjentów zainteresowanych obszarami tematycznymi Programu (branża energetyczna) nie jest szeroka a po drugie szansa iż wnioskodawca złoży aplikację we wszystkich pięciu zróżnicowanych obszarach, co pomogłoby w wydatkowaniu środków, jest niewielka. c.brak możliwości złożenia przez beneficjenta więcej niż jednego projektu na dany obszar tematyczny może przynieść „koszt utraty lepszego projektu”. Dofinansowanie otrzyma projekt, który w warunkach braku ograniczenia co do ilości zgłaszanych aplikacji przez jednego wnioskodawcę, „przegrałby” w rywalizacji z innym, „lepszym”, projektem (jeden wnioskodawca składa np. dwa projekty i oba są lepsze niż jeden projekt złożony przez innego wnioskodawcę)

Dlaczego wprowadzono ograniczenie w możliwości uzupełnienia/poprawy wniosków (całkowity brak na etapie wniosku wstępnego, tylko jednokrotne na etapie wniosku o dofinansowanie B+R) stawiają w niezwykle trudnej sytuacji beneficjentów, gdyż często zdarza się, iż to zespół oceniający wniosek potrzebuje dodatkowych informacji a takie zapisy Regulaminu w praktyce to uniemożliwiają?

1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
powrót
do góry